Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline part is pronounced differently from that of the others.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline part is pronounced differently from that of the others.

Câu 1:

A. Monday                  

B. monkey                   

C. punctual

D. language

Câu hỏi : 352738
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. lean                         

B. teammate                

C. beacon                    

D. overhead

Câu hỏi : 352739
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. plough                    

B. house                      

C. compound              

D. touch

Câu hỏi : 352740
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. mean                                   

B. weather

C. head                        

D. ready

Câu hỏi : 352741
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. taught                                 

B. laugh                       

C. naughty           

D. slaughter

Câu hỏi : 352742
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. reject                                  

B. regard                     

C. represent

D. religion

Câu hỏi : 352743
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. enjoy                                  

B. benefit                     

C. begin                      

D. decide

Câu hỏi : 352744
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. compete                  

B. intend                      

C. medal                      

D. defend

Câu hỏi : 352745
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9:

A. meat                                    

B. breakfast                 

C. heat

D. beat

Câu hỏi : 352746
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10:

A. approach

B. ancestor                  

C. apologize                

D. attention

Câu hỏi : 352747
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11:

A. effective                  

B. eradicate                 

C. enthusiastic             

D. effort

Câu hỏi : 352748
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12:

A. kite                         

B. bite                          

C. favorite                   

D. quite

Câu hỏi : 352749
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13:

A. allow                      

B. tomorrow                

C. slowly                     

D. below

Câu hỏi : 352750
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14:

A. windsurfing                        

B. rhinoceros               

C. philosopher             

D. wilderness

Câu hỏi : 352751
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15:

A. mineral                   

B. miniature                 

C. minor                      

D. minimum

Câu hỏi : 352752
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16:

A. arise                                    

B. arrange                    

C. arrive                      

D. area

Câu hỏi : 352753
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17:

A. expand                    

B. vacancy                  

C. applicant                 

D. category

Câu hỏi : 352754
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18:

A. telephone                

B. interpreter               

C. perverted                

D. restaurant

Câu hỏi : 352755
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19:

A. empty                     

B. deny                        

C. sleepy                     

D. hurry

Câu hỏi : 352756
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20:

A. admit                      

B. advent                     

C. admire                    

D. advance

Câu hỏi : 352757
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 21:

A. primary                   

B. childhood                

C. kindergarten           

D. light

Câu hỏi : 352758
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 22:

A. civic                                    

B. service                    

C. fertile                      

D. determine

Câu hỏi : 352759
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 23:

A. international                        

B. integration               

C. immigration            

D. operation

Câu hỏi : 352760
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 24:

A. admit                      

B. confide                    

C. decide                     

D. retire

Câu hỏi : 352761
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 25:

A. sour                                    

B. hour                        

C. pour                        

D. flour

Câu hỏi : 352762
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 26:

A. demand                   

B. deny                        

C. deter                       

D. debris

Câu hỏi : 352763
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 27:

A. bomb                      

B. tomb                       

C. combat                    

D. comment

Câu hỏi : 352764
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 28:

A. attitude                    

B. ancient                    

C. capable                   

D. nature

Câu hỏi : 352765
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 29:

A. coexist                    

B. notify                      

C. prohibit                   

D. frozen

Câu hỏi : 352766
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 30:

A. danger                    

B. devastate                 

C. parade                     

D. rational

Câu hỏi : 352767
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com