Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 12 gam kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Kim loại R là:

Câu 353348: Cho 12 gam kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Kim loại R là:

A. Mg.      

B. Be.

C. Ca.       

D. Ba.

Câu hỏi : 353348

Phương pháp giải:

R + 2HCl → RCl2 + H2


Từ số mol H2 ta tính được số mol R, từ đó tính được khối lượng mol của kim loại R và tìm được tên của R.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  R + 2HCl → RCl2 + H2

  Ta có: nR = nH2 = 11,2 : 22,4= 0,5 mol

  Vậy MR= m/n = 12 : 0,5= 24 (g/mol)

  Vậy R là kim loại Mg.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com