Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 bM và KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa và dung dịch Z có pH = 12. Giá trị của a và b lần lượt là

Câu 357296: Cho 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 bM và KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa và dung dịch Z có pH = 12. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0,01M và 0,01M.

B. 0,02M và 0,04M.

C. 0,04M và 0,02M.

D. 0,05M và 0,05M.

Câu hỏi : 357296

Phương pháp giải:

Dung dịch sau phản ứng có pH= 12 nên OH- dư, tìm được số mol OH- dư.


Xét 2 trường hợp sau:


*TH1: Ba2+ phản ứng hết


*TH2: SO42- phản ứng hết


Từ 2 trường hợp trên tìm được giá trị a và b. Chú ý xét xem kết quả thu được có thỏa mãn không.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dung dịch X có: nH2SO4 = 0,2a mol; nHCl = 0,2. 0,1 = 0,02 mol

  → nH+ = 2.nH2SO4 + nHCl = 0,4a + 0,02 (mol); nSO4 2- = 0,2a mol

  Dung dịch Y có: nBa(OH)2 = 0,3b mol; nKOH = 0,3. 0,05 = 0,015 mol

  → nOH- = 2.nBa(OH)2 + nKOH = 0,6b + 0,015 (mol); nBa2+ = 0,3b mol

  Dung dịch Z có pH = 12 nên dư OH- → [H+]=10-12 (M) → [OH-] = 10-2 (M)

  → nOH- dư = Vdd.CM = 0,5. 10-2 = 0,005 mol

  Ta có: nBaSO4 = 0,01 mol

  Xét 2 trường hợp sau:

  *TH1: Ba2+ phản ứng hết

  Ba2+ + SO42- → BaSO4

  Khi đó nBa2+ = nBaSO4 = 0,01 mol → 0,3b = 0,01 → b = 1/30 → nOH-= 0,6b + 0,015 = 0,035 mol

                               H         +    OH- → H2O

  Ban đầu           0,4a+0,02         0,035 mol

  Phản ứng         0,4a+0,02         0,4a+ 0,02 mol

  Sau phản ứng      0                   0,035 – (0,4a+0,02) mol

  Ta có: nOH- dư = 0,035 – (0,4a + 0,02) = 0,005 mol → a = 0,025 (không thỏa mãn điều kiện nBa2+ < nSO4(2-))

  *TH2: SO42- phản ứng hết

  Ba2+ + SO42- → BaSO4

  Khi đó nSO4(2-) = nBaSO4 = 0,01 mol → 0,2a = 0,01 → a = 0,05

  → nH+ = 2.nH2SO4 + nHCl = 0,4a + 0,02 = 0,04 (mol)

                               H +    OH-                    → H2O

  Ban đầu              0,04       (0,6b + 0,015)

  Phản ứng            0,04       0,04

  Sau phản ứng       0           0,6b – 0,025

  Ta có: nOH- dư = 0,6b – 0,025 = 0,005 mol → b = 0,05

  Vậy a = 0,05 và b = 0,05

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com