Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sục từ từ 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(oh)2 0,1M thì lượng kết tủa thu được là

Câu 357297: Sục từ từ 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(oh)2 0,1M thì lượng kết tủa thu được là

A. 0 gam. 

B. 5 gam. 

C. 10 gam. 

D. 15 gam. 

Câu hỏi : 357297

Phương pháp giải:

Từ số mol CO2 và số mol OH- tìm được số mol ion CO32- sinh ra.


Từ số mol Ca2+ và số mol CO32- tìm số mol kết tủa CaCO3.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCO2 = 0,35 mol; nNaOH = 0,2 mol; nCa(OH)2 = 0,1 mol

  => Tổng: nOH-  = 0,2 + 0,1. 2 = 0,4 mol và nCa2+= 0,1 mol.

  Phương trình ion rút gọn:

  CO +    2OH-   →  CO32-   +  H2O

  0,35         0,4

  0,2    ¬   0,4      →  0,2 mol

  => nCO2 (dư) =0,35 – 0,2 = 0,15 mol

  Tiếp tục xảy ra phản ứng:

  CO32-    +    CO2    +   H2O   →      2HCO3-

  Ban đầu :     0,2        0,15 mol

  Phản ứng:   0,15   ¬ 0,15 mol

  CO32-     +    Ca2+→ CaCO3

  \( \Rightarrow \)nCO3 2- (dư) = 0,05 mol < nCa2+

  => nCaCO3 = nCO3 2- (dư) = 0,05 mol => mCaCO3 = 0,05.100 = 5 gam

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com