Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một xe ôtô đi từ Ba La vào trung tâm Hà Nội có đồ thị v-t như hình vẽ. Quãng đường mà ôtô đi được là:

Câu 359528:

Một xe ôtô đi từ Ba La vào trung tâm Hà Nội có đồ thị v-t như hình vẽ. Quãng đường mà ôtô đi được là:


A.  1km   

B.  1,5km 

C.  1,4km 

D.  2km

Câu hỏi : 359528

Phương pháp giải:

Đọc đồ thị v - t


+ Vận dụng biểu thức: \(s = v.t\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  + Trên đoạn \(A \to B\) xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc:

  \({a_1} = \dfrac{{{v_B} - {v_A}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{10 - 20}}{{20}} =  - 0,5m/{s^2}\)

  Quãng đường vật đi được: \({s_1} = 20t - 0,25{t^2} = 20.20 - 0,{25.20^2} = 300m\)

  + Trên đoạn \(B \to C\) xe chuyển động thẳng đều với vận tốc \(v = 10m/s\)

  Quãng đường vật đi được: \({s_2} = vt = 10.30 = 300m\)

  + Trên đoạn \(C \to D\) xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc: 

  \({a_3} = \dfrac{{0 - 10}}{{130 - 50}} =  - 0,125m/s{}^2\)

  Quãng đường vật đi được: \({s_3} = 10t - 0,0625{t^2} = 10.80 - 0,{0625.80^2} = 400m\)

  Vậy quãng đường mà ôtô đi được là: \(s = {s_1} + {s_2} + {s_3} = 300 + 300 + 400 = 1000m\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com