Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nung 9,28 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt FexOy trong không khí đến khối lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 3,94 gam kết tủa. Tìm công thức hoá học của oxit sắt FexOy?

Câu 360253: Nung 9,28 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt FexOy trong không khí đến khối lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 3,94 gam kết tủa. Tìm công thức hoá học của oxit sắt FexOy?

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe3O4

Câu hỏi : 360253

Phương pháp giải:

PTHH:             4FeCO3  + O2 → 2Fe2O3  + 4CO2                  (1)


                        2FexOy    + \(\frac{{3x - 2y}}{2}\)O2 → xFe2O3                   (2)


Cho CO2 vào dung dịch Ba(OH)2


PTHH:             CO2  +  Ba(OH)2 → BaCO3                           (3)


Có thể:            2CO2  +  Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2                  (4)


Trường hợp 1: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3


Trường hợp 2: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3, 4


Trong mỗi trường hợp ta tìm được mối liên hệ giữa x và y, từ đó tìm được công thức oxit sắt.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi công thức tổng quát của oxit sắt cần tìm là FexOy ( x, y Є N*)

  PTHH:             4FeCO3  + O2  → 2Fe2O3  + 4CO2                 (1)

                          2FexOy    + \(\frac{{3x - 2y}}{2}\)O2 → xFe2O3                   (2)

  nFe2O3 = 8/160 = 0,05 mol; nBa(OH)2 = 0,3.0,1 = 0,03 mol; nBaCO3 = 3,94/197 = 0,02 mol

  Cho CO2 vào dung dịch Ba(OH)2

  PTHH:             CO2  +  Ba(OH)2 → BaCO3                           (3)

  Có thể:            2CO2  +  Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2                  (4)

  Trường hợp 1: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3

  Theo PT(1), (3): nFeCO3 = nCO2 = nBaCO3 = 0,02 mol

  Theo (1): nFe2O3 = 0,5.nFeCO3 = 0,01 mol

  → nFe2O3 (2) = 0,05 - 0,01 = 0,04 mol

  Theo PT(2): \({n_{F{e_x}{O_y}}} = \frac{2}{x}.{n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{2}{x}.0,04 = \frac{{0,08}}{x}(mol)\)

  Theo bài ra: mhỗn hợp = mFeCO3 + mFexOy = 9,28 (gam)

  \( \Leftrightarrow 0,02 \times 116 + \frac{{0,08}}{x}(56x + 16y) = 9,28 \to \frac{x}{y} = \frac{{16}}{{31}}\)

  Loại trường hợp này vì không có oxit nào thỏa mãn.

  Trường hợp 2: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3, 4

  Theo PT (3): nCO2 = nBaCO3 = 0,02 mol

  nCO2(4) = 2(0,03 - 0,02) = 0,02 mol => ∑nCO2 = 0,04 mol

  Theo PT (1), (3): nFeCO3 = nCO2 = 0,04 mol

  Theo (1): nFe2O3 = 0,5nFeCO3 = 0,02 mol

  => nFe2O3(2) = 0,05 - 0,02 = 0,03 mol

  Theo PT(2): \({n_{F{e_x}{O_y}}} = \frac{2}{x}.{n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{2}{x}.0,03 = \frac{{0,06}}{x}(mol)\)

  Theo bài ra: mhỗn hợp = mFeCO3 + mFexOy = 9,28 gam

  \( \Leftrightarrow 0,04 \times 116 + \frac{{0,06}}{x}(56x + 16y) = 9,28 \to \frac{x}{y} = \frac{3}{4} \to x = 3;y = 4\)

  Vậy công thức oxit sắt là Fe3O4 (sắt từ oxit).

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com