Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu thức \(P = \left[ {\frac{{\sqrt a }}{{\sqrt {ab}  - 1}} - \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt {ab}  + 1}} + \frac{{\sqrt a \left( {b - 2} \right)}}{{ab - 1}}} \right]:\frac{{\sqrt b }}{{1 - ab}}\)

Cho biểu thức \(P = \left[ {\frac{{\sqrt a }}{{\sqrt {ab}  - 1}} - \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt {ab}  + 1}} + \frac{{\sqrt a \left( {b - 2} \right)}}{{ab - 1}}} \right]:\frac{{\sqrt b }}{{1 - ab}}\)

Câu 1: Rút gọn biểu thức \(P.\)        

A. \(P = \sqrt {ab} \)

B. \(P =  - \sqrt {ab} \)

C. \(P =  - \sqrt {\frac{a}{b}} \)

D. \(P = \sqrt {\frac{a}{b}} \)

Câu hỏi : 360759

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện để biểu thức xác định. Quy đồng mẫu, biến đổi và rút gọn biểu thức.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện: \(a \ge 0,\,\,\,b > 0,\,\,\,ab \ne 1.\)

  \(\begin{array}{l}P = \left[ {\frac{{\sqrt a }}{{\sqrt {ab}  - 1}} - \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt {ab}  + 1}} + \frac{{\sqrt a \left( {b - 2} \right)}}{{ab - 1}}} \right]:\frac{{\sqrt b }}{{1 - ab}}\\\,\,\,\, = \frac{{\sqrt a \left( {\sqrt {ab}  + 1} \right) - \sqrt a \left( {\sqrt {ab}  - 1} \right) + b\sqrt a  - 2\sqrt a }}{{\left( {\sqrt {ab}  + 1} \right)\left( {\sqrt {ab}  - 1} \right)}}.\frac{{1 - ab}}{{\sqrt b }}\\\,\,\,\, = \frac{{a\sqrt b  + \sqrt a  - a\sqrt b  + \sqrt a  + b\sqrt a  - 2\sqrt a }}{{ab - 1}}.\frac{{1 - ab}}{{\sqrt b }}\\\,\,\,\, = \frac{{b\sqrt a }}{{ - \sqrt b }} =  - \sqrt {ab} .\end{array}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Cho \(\sqrt a  + \sqrt b  = 6.\) Tìm \(a,\,\,b\)  để \(P\)  đạt GTNN và GTNN đó là bao nhiêu?  

A. \(a = b =  - 1\,\,;\,\,\min P =  - 5.\)

B. \(a = b = 1\,\,;\,\,\min P = 1.\)

C. \(a = b = 9\,\,;\,\,\min P =  - 6.\)

D. \(a = b = 9\,\,;\,\,\min P =  - 9.\)

Câu hỏi : 360760

Phương pháp giải:

Dựa vào điều kiện của \(a,\,\,b\) để tìm GTNN của biểu thức.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện: \(a \ge 0,\,\,\,b > 0,\,\,\,ab \ne 1.\)

  Ta có: \(\sqrt a  + \sqrt b  = 6 \Leftrightarrow \sqrt b  = 6 - \sqrt a \)

  \( \Rightarrow P =  - \sqrt {ab}  =  - \sqrt a \left( {6 - \sqrt a } \right) =  - 6\sqrt a  + a = a - 6\sqrt a  + 9 - 9 = {\left( {\sqrt a  - 3} \right)^2} - 9.\)

  Với mọi \(a \ge 0 \Rightarrow {\left( {\sqrt a  - 3} \right)^2} \ge 0 \Rightarrow {\left( {\sqrt a  - 3} \right)^2} - 9 \ge  - 9.\)

  \( \Rightarrow P \ge  - 9.\)

  Dấu ‘‘=’’ xảy ra \( \Leftrightarrow \sqrt a  - 3 = 0 \Leftrightarrow \sqrt a  = 3 \Leftrightarrow a = 9\,\,\,\left( {tm} \right).\)

  \( \Rightarrow \sqrt b  = 6 - \sqrt a  = 6 - 3 = 3 \Leftrightarrow b = 9\,\,\,\left( {tm} \right).\)

  Vậy khi \(\sqrt a  + \sqrt b  = 6\) thì \(MinP =  - 9\) khi \(a = b = 9.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com