Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào thể hiện rõ nhất bước phát triển của phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1925 - 1929 so với giai đoạn 1919-1924?

Câu 361055: Ý nào thể hiện rõ nhất bước phát triển của phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1925 - 1929 so với giai đoạn 1919-1924?

A. Phong trào đấu tranh của công nhân liên tục nổ ra ở khắp nơi 

B. Phong  trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước

C. Chủ nghĩa Mác- Lê nin từng bước được truyền bá vào phong trào công nhân

D.  Bên cạnh mục tiêu kinh tế, mục tiêu đấu tranh chính trị ngày càng rõ rệt 

Câu hỏi : 361055

Phương pháp giải:

phân tích, so sánh

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong những năm 1919 – 1924 ở giai đoạn đầu của phong trào này công nhân Việt Nam đấu tranh chủ yếu là đòi quyền lợi về kinh tế (tăng lương, giảm giờ làm..), tuy nhiên đến giai đoạn 1925 – 1929 phong trào này đã có bước phát triển mới, bên cạnh việc đòi quyền lợi kinh tế đến lúc này giai cấp công nhân đã tiến hành đấu tranh đòi quyền lợi chính trị

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com