Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị của hàm số \(y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+1\) có hai điểm cực trị \(A\) và \(B\). Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng \(AB\)?

Câu 361285: Đồ thị của hàm số \(y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+1\) có hai điểm cực trị \(A\) và \(B\). Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng \(AB\)?

A. \(P\left( 1;0 \right)\)

B. \(M\left( 0;-1 \right)\)

C. \(N\left( 1;-10 \right)\)

D. \(Q\left( 0;2 \right)\)

Câu hỏi : 361285
 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = 3{x^2} - 6x - 9 = 0 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 1\\x = 3\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow A\left( { - 1;6} \right)\) và \(B\left( {3; - 26} \right)\)

  + Gọi phương trình đường thẳng AB là \(y = ax + b \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} - a + b = 6\\3a + b =  - 26\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a =  - 8\\b =  - 2\end{array} \right. \Rightarrow y =  - 8x - 2\)

  Như vậy chỉ có điểm \(N\left( {1; - 10} \right)\) thuộc đường thẳng \(AB\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com