Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y={{x}^{3}}+3x+2\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 361318: Cho hàm số \(y={{x}^{3}}+3x+2\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( -\infty ;0 \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( 0;+\infty  \right)\)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( -\infty ;+\infty  \right)\) 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( -\infty ;+\infty  \right)\)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( -\infty ;0 \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( 0;+\infty  \right)\)

Câu hỏi : 361318
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y'=3{{x}^{2}}+3\). Ta thấy với \(\forall x\) thì \(y'>0\)

  \(\Rightarrow \) Hàm số luôn đồng biến trên khoảng \((-\infty ;+\infty ).\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com