Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+12\), trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây sai:

Câu 361319: Cho hàm số \(y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+12\), trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây sai:

A. Hàm số tăng trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\)

B. Hàm số giảm trên khoảng \(\left( -1;2 \right)\)

C. Hàm số tăng trên khoảng \(\left( 5;+\infty  \right)\) 

D. Hàm số giảm trên khoảng \(\left( 2;5 \right)\)

Câu hỏi : 361319
 • Đáp án : D
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = 3{x^2} - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\\x =  - 1\end{array} \right.\)

  Ta có bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số ta thấy đáp án D sai.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com