Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương  Đảng cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 xác định kẻ thù trước mắt của cách mạng Đông Dương là

Câu 362044: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương  Đảng cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 xác định kẻ thù trước mắt của cách mạng Đông Dương là

A. Đế quốc Pháp và tay sai.

B. Đế quốc và phong kiến.

C. Chủ nghĩa phát xít Đức - Ý - Nhật.

D. Chủ nghĩa phát xít và chế độ phản động thuộc địa Pháp .

Câu hỏi : 362044

Phương pháp giải:

sgk trang 98

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh

  -> kẻ thù trực tiếp trước mắt: chủ nghĩa phát xít và chế độ phản động thuộc địa Pháp

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com