Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{mx + 4m}}{{x + m}}\) với \(m\) là tham số. Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của \(m\) để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Số phần tử của \(S\) là:

Câu 362316: Cho hàm số \(y = \dfrac{{mx + 4m}}{{x + m}}\) với \(m\) là tham số. Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của \(m\) để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Số phần tử của \(S\) là:

A. \(3\)

B. \(4\)

C. Vô số.

D. \(5\)

Câu hỏi : 362316
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = \dfrac{{{m^2} - 4m}}{{{{\left( {x + m} \right)}^2}}}\).

  Để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định \( \Leftrightarrow y' < 0\).

  \( \Leftrightarrow {m^2} - 4m < 0 \Leftrightarrow 0 < m < 4\).

  Vậy \(S = \left\{ {1;2;3} \right\} \Rightarrow S\) có 3 phần tử.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com