Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

Câu 362376: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?


A. \(y =  - 2{x^4} + 4{x^2} - 1\)

B. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 1\)

C. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 1\)

D. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} + 1\)

Câu hỏi : 362376
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Dựa vào hình dáng đồ thị hàm số \( \Rightarrow \) Hàm số là hàm số bậc bốn.

  + Nét cuối cùng của đồ thị hướng xuống \( \Rightarrow a < 0 \Rightarrow \) Loại đáp án B.

  + \(f\left( 0 \right) =  - 1 \Rightarrow \) Loại đáp án D.

  + \(\left\{ \begin{array}{l}f\left( { - 1} \right) = 1\\f\left( 1 \right) = 1\end{array} \right. \Rightarrow \) Đáp án A thỏa mãn.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com