Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) (x đo bằng cm, t tính bằng s). Gọi v và a là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng

Câu 363658: Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) (x đo bằng cm, t tính bằng s). Gọi v và a là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng

A. \(\frac{{{v^2}}}{{{\omega ^4}}} + \frac{{{a^2}}}{{{\omega ^2}}} = {A^2}\).

B. \(\frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} + \frac{{{a^2}}}{{{\omega ^2}}} = {A^2}\).

C. \(\frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} + \frac{{{a^2}}}{{{\omega ^4}}} = {A^2}\).

D. \(\frac{{{\omega ^2}}}{{{v^2}}} + \frac{{{a^2}}}{{{\omega ^4}}} = {A^2}\).

Câu hỏi : 363658

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức độc lập với thời gian : \(\frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} + \frac{{{a^2}}}{{{\omega ^4}}} = {A^2}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có công thức độc lập với thời gian: \(\frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} + \frac{{{a^2}}}{{{\omega ^4}}} = {A^2}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com