Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40 cm/s, còn tại vị trí biên gia tốc của vật có độ lớn là 200 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

Câu 363676: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40 cm/s, còn tại vị trí biên gia tốc của vật có độ lớn là 200 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

A. 4 cm.

B. 5 cm.

C. 8 cm.

D. 10 cm.

Câu hỏi : 363676

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: \({v_{\max }} = \omega A;\,\,{a_{\max }} = {\omega ^2}A\).

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vật đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của vật \({v_{\max }} = \omega A = 40\,\,\left( {cm/s} \right)\,\,\left( 1 \right)\)

  Gia tốc của vật tại vị trí biên: \({a_{\max }} = {\omega ^2}A = 200\,\,\left( {cm/{s^2}} \right)\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ phương trình (1) và (2) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = 8\,\,cm\\\omega  = 5\,\,rad/s\end{array} \right.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com