Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian \(\frac{{2T}}{3}\)là

Câu 365158: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian \(\frac{{2T}}{3}\)là

A. 2A.

B. 3A.

C. 3,5A.

D. \(4A - A\sqrt 3 \).

Câu hỏi : 365158

Phương pháp giải:

Ứng dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{\alpha }{\omega } = \frac{{\alpha T}}{{2\pi }}\)


Áp dụng công thức tính quãng đường nhỏ nhất \({S_{{\rm{min}}}} = 2{\rm{A}}{\rm{.(}}1 - \cos \frac{{\Delta \varphi }}{2})\)

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\Delta t = \frac{{2T}}{3} \Rightarrow \Delta \varphi  = \Delta t.\omega  = \frac{{2T}}{3}.\frac{{2\pi }}{T} = \frac{{4\pi }}{3} = \pi  + \frac{\pi }{3}\)

  Biểu diễn trên đường tròn lượng giác, ta có:

  Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian \(\frac{{2T}}{3}\) là:

  \({S_{\min }} = {S_{(\pi )}} + {S_{(\frac{\pi }{3})}} = 2A + 2A(1 - c{\rm{os}}\frac{{\frac{\pi }{3}}}{2}) = 4A - A\sqrt 3 \)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com