Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong hình vẽ bên :

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào ?

b) M là điểm ở giữa hai điểm nào ?

N là điểm ở giữa hai điểm nào ?

O là điểm ở giữa hai điểm nào? 

Câu nào sau đây là đúng: 

Câu 366003: Trong hình vẽ bên :


a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào ?


b) M là điểm ở giữa hai điểm nào ?


N là điểm ở giữa hai điểm nào ?


O là điểm ở giữa hai điểm nào? Câu nào sau đây là đúng: 

A. Ba điểm thẳng hàng là : \(A,M,B;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,M,O,N;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C,N,D\)

B. \(M\) là điểm ở giữa hai điểm A và B.

C. N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

O là điểm ở giữa hai điểm M và N.

D. Tất cả đều đúng

Câu hỏi : 366003

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, vận dụng những kiến thức đã học về điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng để chỉ ra các trung điểm, điểm ở giữa, ba điểm thẳng hàng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) Ba điểm thẳng hàng là : \(A,M,B;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,M,O,N;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C,N,D\)

  b) \(M\) là điểm ở giữa hai điểm A và B.

  N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

  O là điểm ở giữa hai điểm M và N.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com