Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hình vuông có chu vi 176m. Số đo của cạnh hình vuông đó là:

Câu 366091: Một hình vuông có chu vi 176m. Số đo của cạnh hình vuông đó là:

A. \(128m\)                 

B. \(13m\)                        

C. \(44m\)                             

D. \(24m\)

Câu hỏi : 366091

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh của nó nhân với 4.


Ngược lại, muốn tính độ dài một cạnh của hình vuông khi biết chu vi của nó ta lấy chu vi hình vuông đó chia cho 4.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số đo của cạnh hình vuông đó là:

  \(176:4 = 44\left( m \right)\)

  Đáp số: \(44m\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com