`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gọi \({z_1},\,\,{z_2}\) là hai nghiệm phức của phương trình \({z^2} - 6z + 10 = 0.\) Giá trị của \(z_1^2 + z_2^2\) bằng:

Câu 367317: Gọi \({z_1},\,\,{z_2}\) là hai nghiệm phức của phương trình \({z^2} - 6z + 10 = 0.\) Giá trị của \(z_1^2 + z_2^2\) bằng:

A. \(16\)                

B. \(56\)                            

C. \(20\)                

D. \(26\)

Câu hỏi : 367317

Phương pháp giải:

Biến đổi biểu thức cần tính và sử dụng định lý Vi-ét để làm bài toán.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{z_1} + {z_2} = 6\\{z_1}{z_2} = 10\end{array} \right..\)

  Ta có: \(z_1^2 + z_2^2 = {\left( {{z_1} + {z_2}} \right)^2} - 2{z_1}{z_2} = {6^2} - 2.10 = 16.\)

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com