Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu thức \(P = \sqrt[4]{{{x^2}\sqrt[3]{x}}},\,\,\left( {x > 0} \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 371681: Cho biểu thức \(P = \sqrt[4]{{{x^2}\sqrt[3]{x}}},\,\,\left( {x > 0} \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(P = {x^{\frac{7}{{12}}}}\)

B. \(P = {x^{\frac{8}{{12}}}}\)

C. \(P = {x^{\frac{6}{{12}}}}\)

D. \(P = {x^{\frac{9}{{12}}}}\)

Câu hỏi : 371681
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(P = \sqrt[4]{{{x^2}.\sqrt[3]{x}}} \Leftrightarrow P = \sqrt[4]{{{x^2}.{x^{\frac{1}{3}}}}} \Leftrightarrow P = \sqrt[4]{{{x^{\frac{7}{3}}}}} \Leftrightarrow P = {x^{\frac{7}{{12}}}}.\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com