Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu đúng:

Câu 372395: Chọn câu đúng:

A. Với thấu kính hội tụ, độ tụ \(D < 0\)   

B. Với thấu kính phân kì, độ tụ \(D < 0\)

C. Với thấu kính hội tụ, độ tụ \(D = 1\)                 

D. Với thấu kính phân kì, độ tụ \(D \le 1\)

Câu hỏi : 372395

Phương pháp giải:

Công thức tính độ tụ: \(D = \dfrac{1}{f}\)


Thấu kính hội tụ có: \(f > 0\)


Thấu kính phân kì có: \(f < 0\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ tụ: \(D = \dfrac{1}{f}\)

  Thấu kính phân kì có: \(f < 0 \Rightarrow D = \dfrac{1}{f} < 0\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com