Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu 1: Be careful or you may get lost and run out of money.” She said.

A. She advised me to be careful or I might get lost and run out of money.

B. She warned me to be careful or I had to get lost and run out of money.

C. She ordered me to be careful and I might get lost and run out of money.

D. She told me to be careful if I got lost and run out of the money.

Câu hỏi : 373718

Phương pháp giải:

Kiến thức:  Lời nói gián tiếp

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “Be careful or …” : Hãy cẩn thận nếu không thì …

  = S + advised + S + to V_nguyên thể: Ai đó đã khuyên ai làm gì

  warn sb of/about doing sth: cảnh báo ai làm gì

  Tạm dịch:

  “Hãy cẩn thận hoặc bạn có thể bị lạc và hết sạch tiền” Cô ấy đã nói

  A. Cô ấy đã khuyên tôi nên cẩn thận nếu không tôi có thể bị lạc và hết sạch tiền.

  B. Cô ấy đã cảnh cáo tôi phải cẩn thận hoặc tôi phải bị lạc và hết sạch tiền. => sai nghĩa, sai cấu trúc

  C. Cô ấy đã yêu cầu tôi phải cẩn thận và tôi có thể bị lạc và hết sạch tiền. => sai nghĩa

  D. Cô ấy đã bảo tôi phải cẩn thận nếu tôi bị lạc và hết sạch tiền. => sai nghĩa

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: It isn’t necessary for us to get a visa for Singapore.

A. We mustn’t get a visa for Singapore.

B. We needn’t get a visa for Singapore.

C. We mayn’t get a visa for Singapore.

D. We shouldn’t get a visa for Singapore.

Câu hỏi : 373719

Phương pháp giải:

Kiến thức:  Động từ khuyết thiếu

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  mustn’t: không được phép làm gì

  needn’t: không cần làm gì

  mayn’t: không thể làm gì

  shouldn’t: không nên làm gì

  Tạm dịch:

  Thật không cần thiết cho chúng tôi khi lấy visa sang Singapore.

  A. Chúng tôi không được phép nhận visa sang Singapore. => sai nghĩa

  B. Chúng tôi không cần phải lấy visa sang Singapore.

  C. Chúng tôi có thể không lấy visa sang Singapore. => sai nghĩa

  D. Chúng tôi không nên lấy visa sang Singapore. => sai nghĩa

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: The last time I went to the museum was a year ago. 

A. I have not been to the museum for a year.

B. A year ago, I often went to the museum.

C. My going to the museum lasted a year.

D. At last I went to the museum after a year.

Câu hỏi : 373720

Phương pháp giải:

Kiến thức:  Thì hiện tại hoàn thành

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Cách dùng: Thì hiện tại hoàn thành diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục ở tương lai. Với cách dùng này thường có “since + mốc thời gian” hoặc “for + khoảng thời gian”

  - Công thức: S + have/has (not) + P2 + for + khoảng thời gian/since + mốc thời gian

  “a year” (một năm) là khoảng thời gian => dùng “for”

  Tạm dịch: Lần cuối tôi đi đến viện bảo tàng là một năm trước.

  A. Tôi đã không đi đến viện bảo tàng trong một năm rồi.

  B. Một năm trước, tôi thường đi đến viện bảo tàng. => sai nghĩa

  C. Chuyến đi đến viện bảo tàng của tôi đã kéo dài một năm. => sai nghĩa

  D. Cuối cùng tôi đã đi đến viện bảo tàng sau một năm. => sai nghĩa

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com