Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải phương trình: \(\cos 2x - \sqrt 3 \sin 2x = \sqrt 3 \sin x + \cos x.\)

Câu 376513: Giải phương trình: \(\cos 2x - \sqrt 3 \sin 2x = \sqrt 3 \sin x + \cos x.\)

A. \(x = \frac{{k\pi }}{3}\,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\)

B. \(x =  - \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \)

C. \(x =  - \frac{{k\pi }}{3}\,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\)

D. \(x = \frac{{k2\pi }}{3}\,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\)

Câu hỏi : 376513
 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\cos 2x - \sqrt 3 \sin 2x = \sqrt 3 \sin x + \cos x.\\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}\cos 2x - \frac{{\sqrt 3 }}{2}\sin 2x = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x\\ \Leftrightarrow \sin \frac{\pi }{6}.\cos 2x - \cos \frac{\pi }{6}.\sin 2x = \sin x.\cos \frac{\pi }{6} + \cos x.\sin \frac{\pi }{6}\\ \Leftrightarrow \sin \left( {\frac{\pi }{6} - 2x} \right) = \sin \left( {x + \frac{\pi }{6}} \right)\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\frac{\pi }{6} - 2x = x + \frac{\pi }{6} + k2\pi \\\frac{\pi }{6} - 2x = \pi  - \left( {x + \frac{\pi }{6}} \right) + k2\pi \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{{k2\pi }}{3}\\x =  - \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{{k2\pi }}{3}\,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com