Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dung dịch (A) chứa 0,02 mol Cu2+; 0,03 mol K+; x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là: (biết Cu = 64; K = 39; Cl = 35,5; S = 32; O = 16)

Câu 381188: Một dung dịch (A) chứa 0,02 mol Cu2+; 0,03 mol K+; x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là: (biết Cu = 64; K = 39; Cl = 35,5; S = 32; O = 16)

A. 0,03 và 0,02. 

B. 0,01 và 0,03. 

C. 0,05 và 0,01. 

D. 0,02 và 0,05.

Câu hỏi : 381188

Phương pháp giải:

- Áp dụng bảo toàn điện tích (1)


- Áp dụng bảo toàn khối lượng (2)


- Từ (1) và (2) giải hệ phương trình tìm được x, y.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng bảo toàn điện tích: \(2{n_{C{u^{2 + }}}} + {n_{{K^ + }}} = {n_{C{l^ - }}} + 2{n_{SO_4^{2 - }}}\)

  → 2.0,02 + 0,03 = x + 2y → x + 2y = 0,07 (1)

  Áp dụng bảo toàn khối lượng: \({m_{muoi}} = {m_{C{u^{2 + }}}} + {m_{{K^ + }}} + {m_{C{l^ - }}} + {m_{SO_4^{2 - }}}\)

  → 5,435 = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5.x + 96.y → 35,5x + 96y = 2,985 (2)

  Từ (1) và (2) → x = 0,03 và y = 0,02

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com