Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất sau: HCl, H2CO3, HNO3, H3PO4, CH3COOH. Số chất axit nhiều nấc là

Câu 381189: Cho các chất sau: HCl, H2CO3, HNO3, H3PO4, CH3COOH. Số chất axit nhiều nấc là

A. 1. 

B. 3. 

C. 4.

D. 2.

Câu hỏi : 381189

Phương pháp giải:

Axit nhiều nấc là axit trong phân tử có nhiều nguyên tử hiđro có khả năng phân li ra H+

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các axit nhiều nấc là H2CO3, H3PO4.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com