Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong phong trào nào sau đây?

Câu 384944: Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong phong trào nào sau đây?

A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925.

B. Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930.

C. Phong trào cách mạng 1930-1931.

D. Phong trào dân chủ 1936-1939.

Câu hỏi : 384944

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 100

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com