Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở tằm, alen A quy định trứng màu trắng, alen a quy định trứng màu sẫm. Phép là nào sau đây có thể phân biệt con đực và con cái ở giai đoạn trứng?

Câu 385171: Ở tằm, alen A quy định trứng màu trắng, alen a quy định trứng màu sẫm. Phép là nào sau đây có thể phân biệt con đực và con cái ở giai đoạn trứng?

A. XAXa × XAY

B. XaXa × XAY.

C. XAXa × XaY.

D. XAXA XaY.

Câu hỏi : 385171
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở tằm: XY là con cái, XX là con đực.

  Phép lai: XaXa × XAY → XaY: XAXa → trứng trắng nở ra tằm đực, trứng sẫm nở ra tằm cái.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com