`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 386535:

A. chapel  

B. label                        

C. vessel                      

D. parallel

Câu hỏi : 386535

Phương pháp giải:

Kiến thức:  Phát âm “el”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. chapel /ˈtʃæpl/                   

  B. label /ˈleɪbl/

  C. vessel /ˈvesl/

  D. parallel /ˈpærəlel/

  Phần gạch chân phương án D được phát âm là /el/, còn lại là /l/

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com