`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Daisy is talking to Mary about the house.

Daisy: “What a lovely house you have!” –

Mary: “____________________”

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Câu 386553: Daisy is talking to Mary about the house.


Daisy: “What a lovely house you have!” –


Mary: “____________________”

A. Of course not, it’s not costly. 

B. No problem.

C. I think so.                   

D. Thank you. Hope you will drop in.

Câu hỏi : 386553

Phương pháp giải:

Kiến thức:  Ngôn ngữ giao tiếp

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch:

  Daisy đang nói chuyện với Mary về ngôi nhà.

  Daisy: “Bạn có ngôi nhà thật là dễ thương!”

  Mary: “___________.”

  A. Đương nhiên, nó không đắt.                                 

  B. Không vấn đề gì.

  C. Tôi nghĩ vậy.

  D. Cảm ơn. Mong bạn sẽ ghé chơi.

  Các phản hồi A, B, C không phù hợp ngữ cảnh.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com