Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết \(C_n^{n - k} = 28.\) Giá trị của \(n\) và \(k\) lần lượt là 

Câu 388019: Cho biết \(C_n^{n - k} = 28.\) Giá trị của \(n\) và \(k\) lần lượt là 

A. 8 và 4.

B. 8 và 3.

C. 8 và 2.

D. Không thể tìm được 

Câu hỏi : 388019
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(C_n^{n - k} = 28\)

  \( + )\) Xét đáp án A: \(\left\{ \begin{array}{l}n = 8\\k = 4\end{array} \right. \Rightarrow C_8^{8 - 4} = 70 \ne 28\)

  \( \Rightarrow \) A sai

  \( + )\) Xét đáp án B: \(\left\{ \begin{array}{l}n = 8\\k = 3\end{array} \right. \Rightarrow C_8^{8 - 3} = 56 \ne 28\)

  \( \Rightarrow \)B sai

  \( + )\) Xét đáp án C: \(\left\{ \begin{array}{l}n = 8\\k = 2\end{array} \right. \Rightarrow C_8^{8 - 2} = 28\)

  \( \Rightarrow \)C đúng

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com