Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình bình hành, \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(BC\) và \(CD\). Biết thể tích của khối chóp \(S.ABCD\) là \(V\). Khi đó thể tích khối tứ diện \(S.CMN\) bằng:

Câu 390986: Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình bình hành, \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(BC\) và \(CD\). Biết thể tích của khối chóp \(S.ABCD\) là \(V\). Khi đó thể tích khối tứ diện \(S.CMN\) bằng:

A. \(\dfrac{V}{6}\).

B. \(\dfrac{V}{8}\).

C. \(\dfrac{{3V}}{8}\).

D. \(\dfrac{V}{4}\).

Câu hỏi : 390986

Phương pháp giải:

- So sánh chiều cao và diện tích đáy của hai khối chóp.


- Tỉ lệ thể tích hai khối chóp có cùng chiều cao chính là tỉ lệ diện tích đáy của chúng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(d\left( {S;\left( {CMN} \right)} \right) = d\left( {S;\left( {ABCD} \right)} \right)\) ; \({S_{CMN}} = \dfrac{1}{4}{S_{BCD}} = \dfrac{1}{8}{S_{ABCD}}\)

  Vậy \({V_{S.CMN}} = \dfrac{1}{8}{V_{S.ABCD}} = \dfrac{1}{8}V.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com