Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào trong Đại hội Toàn quốc lần II (2/1951) là sự vận dụng đúng đắn những luận điểm đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Câu 399567: Nội dung nào trong Đại hội Toàn quốc lần II (2/1951) là sự vận dụng đúng đắn những luận điểm đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

A. Đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam.

B. Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới của Đảng. Xuất bản báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng.

C. Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác - Lenin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

D. Thông qua các văn kiện quan trọng là Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh, với những điểm cơ bản nhất về nhiệm vụ, đường lối cách mạng Việt Nam.

Câu hỏi : 399567

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc đưa ra 1 luận điểm rất quan trọng là giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước => Đại hội Toàn quốc lần II (2/1951) đã sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo luận điểm trên của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng trong việc quyết định: Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác - Lenin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com