Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(\Delta y\) và \(\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}\) của các hàm số sau theo \(x\) và \(\Delta x\).

Tính \(\Delta y\) và \(\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}\) của các hàm số sau theo \(x\) và \(\Delta x\).

Câu 1: \(y = 2x - 5\)

A. \(\Delta y = \Delta x\,\,;\,\,\frac{\Delta y}{\Delta x} = 1\)

B. \(\Delta y = 2\Delta x\,\,;\,\,\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2\)

C. \(\Delta y = \frac {1}{\Delta x}\,\,;\,\,\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{2}\)

D. \(\Delta y = 5\Delta x\,\,;\,\,\frac{\Delta y}{\Delta x} = 5\)

Câu hỏi : 400401

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\Delta y = f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) - f\left( {{x_0}} \right).\) Từ đó tính tỉ số \(\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = 2x - 5\)

  \(\Delta y = f\left( {x + \Delta x} \right) - f\left( x \right)\)\( = 2\left( {x + \Delta x} \right) - 5 - \left( {2x - 5} \right)\)\( = 2x + 2\Delta x - 5 - 2x + 5\) \( = 2\Delta x\).

  \( \Rightarrow \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \frac{{2\Delta x}}{{\Delta x}} = 2\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: \(y = 3{x^2} + 7\)

A. \(\Delta y = \Delta x \left (2x + \Delta x  \right )\,\,;\,\,\frac{\Delta y}{\Delta x} = \left ( 2x + \Delta x \right )\)

B. \(\Delta y = 2\Delta x \left (2x + \Delta x  \right )\,\,;\,\,\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2\left ( 2x + \Delta x \right )\)

C. \(\Delta y = 3\Delta x \left (2x + \Delta x  \right )\,\,;\,\,\frac{\Delta y}{\Delta x} = 3\left ( 2x + \Delta x \right )\)

D. \(\Delta y = 4\Delta x \left (2x + \Delta x  \right )\,\,;\,\,\frac{\Delta y}{\Delta x} = 4\left ( 2x + \Delta x \right )\)

Câu hỏi : 400402

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\Delta y = f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) - f\left( {{x_0}} \right).\) Từ đó tính tỉ số \(\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = 3{x^2} + 7\)

  \(\Delta y = f\left( {x + \Delta x} \right) - f\left( x \right)\) \( = 3{\left( {x + \Delta x} \right)^2} + 7 - 3{x^2} - 7\)

       \(\begin{array}{l} = 3{x^2} + 6x\Delta x + 3{\left( {\Delta x} \right)^2} - 3{x^2}\\ = 6x\Delta x + 3{\left( {\Delta x} \right)^2} = 3\Delta x\left( {2x + \Delta x} \right).\end{array}\)

  \( \Rightarrow \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \frac{{3\Delta x\left( {2x + \Delta x} \right)}}{{\Delta x}} = 3\left( {2x + \Delta x} \right)\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: \(y = {x^3} + 4x - 1\)

A. \(\Delta y = \Delta x \left [\left ( \Delta x  \right )^{2} + 3x\Delta x + 3x^{2} + 4 \right ]\) \(\frac{\Delta y}{\Delta x} = \left [\left ( \Delta x  \right )^{2} + 3x\Delta x + 3x^{2} + 4 \right ]\)

B. \(\Delta y = \Delta x \left [\left ( \Delta x  \right )^{2} + x\Delta x + x^{2} + 4 \right ]\) \(\frac{\Delta y}{\Delta x} = \left [\left ( \Delta x  \right )^{2} + x\Delta x + x^{2} + 4 \right ]\)

C. \(\Delta y = \Delta x \left [\left ( \Delta x  \right )^{2} + 2x\Delta x + 2x^{2} + 3 \right ]\) \(\frac{\Delta y}{\Delta x} = \left [\left ( \Delta x  \right )^{2} + 2x\Delta x + 2x^{2} + 3 \right ]\)

D. \(\Delta y = \Delta x \left [\left ( \Delta x  \right )^{2} + x\Delta x + x^{2} + 2 \right ]\) \(\frac{\Delta y}{\Delta x} = \left [\left ( \Delta x  \right )^{2} + x\Delta x + x^{2} + 2 \right ]\)

Câu hỏi : 400403

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\Delta y = f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) - f\left( {{x_0}} \right).\) Từ đó tính tỉ số \(\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = {x^3} + 4x - 1\)

  \(\begin{array}{l}\Delta y = f\left( {x + \Delta x} \right) - f\left( x \right)\\\,\,\,\,\,\,\, = {\left( {x + \Delta x} \right)^3} + 4\left( {x + \Delta x} \right) - 1 - {x^3} - 4x + 1\\\,\,\,\,\,\,\, = {x^3} + 3{x^2}\Delta x + 3x{\left( {\Delta x} \right)^2} + {\left( {\Delta x} \right)^3} + 4x + 4\Delta x - {x^3} - 4x\\\,\,\,\,\,\,\, = 3{x^2}\Delta x + 3x{\left( {\Delta x} \right)^2} + {\left( {\Delta x} \right)^3} + 4\Delta x\\\,\,\,\,\,\,\, = \Delta x\left[ {{{\left( {\Delta x} \right)}^2} + 3x\Delta x + 3{x^2} + 4} \right]\end{array}\)

  \( \Rightarrow \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \frac{{\Delta x\left[ {{{\left( {\Delta x} \right)}^2} + 3x\Delta x + 3{x^2} + 4} \right]}}{{\Delta x}} = {\left( {\Delta x} \right)^2} + 3x\Delta x + 3{x^2} + 4\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: \(y = \frac{1}{{2x + 1}}\)

A. \(\begin{array}{l}
\Delta y = \dfrac{{ - 2\Delta x}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}\\
\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \dfrac{{ - 2}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}
\end{array}\)

B. \(\begin{array}{l}
\Delta y = \dfrac{{ - 2\Delta x}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}\\
\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \dfrac{{ - 1}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}
\end{array}\)

C. \(\begin{array}{l}
\Delta y = \dfrac{{\Delta x}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}\\
\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \dfrac{1}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}
\end{array}\)

D. \(\begin{array}{l}
\Delta y = \dfrac{{2\Delta x}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}\\
\dfrac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \dfrac{2}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}
\end{array}\)

Câu hỏi : 400404

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\Delta y = f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) - f\left( {{x_0}} \right).\) Từ đó tính tỉ số \(\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}\).

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \frac{1}{{2x + 1}}\)

  \(\begin{array}{l}\Delta y = f\left( {x + \Delta x} \right) - f\left( x \right)\\\,\,\,\,\,\,\, = \frac{1}{{2\left( {x + \Delta x} \right) + 1}} - \frac{1}{{2x + 1}}\\\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{2x + 1 - 2\left( {x + \Delta x} \right) - 1}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}\\\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{2x + 1 - 2x - 2\Delta x - 1}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}\\\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{ - 2\Delta x}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}\end{array}\)

  \( \Rightarrow \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \frac{{ - 2\Delta x}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}.\frac{1}{{\Delta x}} = \frac{{ - 2}}{{\left[ {2\left( {x + \Delta x} \right) + 1} \right]\left( {2x + 1} \right)}}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com