Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một oxit của crom là Cr2O3. Trong các hợp chất sau, crom có hóa trị tương ứng với oxit đã cho là (biết gốc SO4 có hóa trị II)

Câu 405374: Một oxit của crom là Cr2O3. Trong các hợp chất sau, crom có hóa trị tương ứng với oxit đã cho là (biết gốc SO4 có hóa trị II)

A. CrSO4

B. Cr2(SO4)3

C. Cr2(SO4)2  

D. Cr3(SO4)2

Câu hỏi : 405374

Phương pháp giải:

Ta có: \({\mathop {C{\rm{r}}}\limits^a _2}{\mathop {{\rm{ }}O}\limits^{II} _3}\) (O trong mọi hợp chất có hóa trị II)


+) Theo quy tắc hóa trị: a . 2 = II . 3 => a


+) Gọi công thức cần tìm là:  \({\mathop {C{\rm{r}}}\limits^{III} _x}{(\mathop {S{O_4}}\limits^{II} )_y}\)


Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y


=> tỉ lệ  \(\frac{x}{y}\) => chọn x và y

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi hóa trị của Cr trong oxit ban đầu là a

  Ta có: \({\mathop {C{\rm{r}}}\limits^a _2}{\mathop {{\rm{ }}O}\limits^{II} _3}\) (O trong mọi hợp chất có hóa trị II)

  Theo quy tắc hóa trị: a . 2 = II . 3 => a = III

  => hóa trị của Cr trong hợp chất cần tìm là III

  Xét 4 đáp án ta thấy Cr tạo hợp chất với gốc SO4

  Gọi công thức cần tìm là:  \({\mathop {C{\rm{r}}}\limits^{III} _x}{(\mathop {S{O_4}}\limits^{II} )_y}\)

  Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y

  => tỉ lệ  \(\frac{x}{y} = \frac{2}{3}\) => chọn x = 2 và y = 3

  => công thức cần tìm là: Cr2(SO4)3

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com