Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

Câu 405373: Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. Cr2O3 

B. CrO   

C. CrO2 

D. CrO3

Câu hỏi : 405373

Phương pháp giải:

Theo đầu bài: Cr hoá trị III và O hoá trị II, ta có: \({\mathop {C{\rm{r}}}\limits^{III} _x}{\mathop {{\rm{ }}O}\limits^{II} _y}\)


Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y


=> tỉ lệ \(\frac{x}{y}\)  => chọn x và y

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi công thức cần tìm là CrxOy

  Theo đầu bài: Cr hoá trị III và O hoá trị II, ta có: \({\mathop {C{\rm{r}}}\limits^{III} _x}{\mathop {{\rm{ }}O}\limits^{II} _y}\)

  Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y

  => tỉ lệ \(\frac{x}{y} = \frac{2}{3}\) => chọn x = 2 và y = 3

  => công thức hợp chất là: Cr2O3

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com