Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ?

Câu 405387: Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ?

A. \(y = \dfrac{{\sin x + \tan x}}{{2{{\cos }^2}x}}\)

B. \(y = \tan x - \cot x\)

C. \(y = \sin 2x + \cos 2x\)

D. \(y = \sqrt {2 - {{\sin }^2}3x} \)

Câu hỏi : 405387

Phương pháp giải:

- Tìm TXĐ của các hàm số.


- Chọn \(x \in D\) sao cho \( - x \in D\) và \(f\left( x \right) \ne f\left( { - x} \right)\).

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét hàm số \(y = f\left( x \right) = \sin 2x + \cos 2x\) có TXĐ \(D = \mathbb{R}\).

  Chọn \(x = \dfrac{\pi }{8} \in D\) \( \Rightarrow  - x =  - \dfrac{\pi }{8} \in D\).

  Ta có: \(f\left( {\dfrac{\pi }{8}} \right) = 3\sqrt 2 ,\,\,f\left( { - \dfrac{\pi }{8}} \right) = 2\sqrt 2 \).

  Vì \(f\left( {\dfrac{\pi }{8}} \right) \ne f\left( { - \dfrac{\pi }{8}} \right)\) nên hàm số \(y = f\left( x \right) = \sin 2x + \cos 2x\) là hàm không chẵn không lẻ.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com