Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam (1959 - 1960) nổ ra trong bối cảnh nào sau đây?

Câu 414858:

Phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam (1959 - 1960) nổ ra trong bối cảnh nào sau đây?

A. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

B. Miền Nam đang “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.

C. Miền Nam đang “Tìm Mĩ mà đánh lùng ngụy mà diệt”.

D. Cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn, tổn thất.

Câu hỏi : 414858

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 163

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A loại vì sau phong trào “Đồng khởi” thì Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

  - Đáp án B loại vì trận Ấp Bắc diễn ra năm 1963 giành thắng lợi dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” => Diễn ra sau phong trào “Đồng khởi”.

  - Đáp án C loại vì chiến thắng Vạn Tường (1965) đã mở ra cao trào “Tìm Mĩ mà đánh lùng ngụy mà diệt” => Diễn ra sau phong trào “Đồng khởi”.

  - Đáp án D lựa chọn vì phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam (1959 - 1960) nổ ra trong bối cảnh cách mạng miền Nam đang gặp muôn vàn khó khăn, tổn thất khi Mĩ và chính quyền Sài Gòn thi hành chính sách khủng bố lực lượng cách mạng, tố cộng, diệt cộng.

  → Đòi hỏi phải có một giải pháp quyết liệt để đưa cách mạng tiến lên.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com