Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại hai đỉnh A, B của một tam giác đều ABC cạnh \(a\) đặt hai điện tích điểm \(q_1 = q_2 = 4.10^{ - 9}C\) trong không khí. Hỏi phải đặt điện tích \({q_3}\) có giá trị bao nhiêu tại C để cường độ điện trường gây ra bởi hệ ba điện tích tại trọng tâm O của tam giác bằng \(0.\)

Câu 417014: Tại hai đỉnh A, B của một tam giác đều ABC cạnh \(a\) đặt hai điện tích điểm \(q_1 = q_2 = 4.10^{ - 9}C\) trong không khí. Hỏi phải đặt điện tích \({q_3}\) có giá trị bao nhiêu tại C để cường độ điện trường gây ra bởi hệ ba điện tích tại trọng tâm O của tam giác bằng \(0.\)

A. \( - {4.10^{ - 9}}C\)

B. \({4.10^{ - 9}}C\)

C. \({2.10^{ - 9}}C\)

D. \( - {2.10^{ - 9}}C\)

Câu hỏi : 417014

Phương pháp giải:

+ Công thức tính cường độ điện trường: \(E = k.\dfrac{{\left| q \right|}}{{{r^2}}}\)


+ Điện trường tổng hợp tại M: \(\overrightarrow {{E_M}}  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  + ... + \overrightarrow {{E_n}} \)


+ Điện trường tại M triệt tiêu khi: \(\overrightarrow {{E_M}}  = 0\)


* Trường hợp: \(\overrightarrow {{E_M}}  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {{E_1}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{E_2}} \,\,\left( 1 \right)\\{E_1} = {E_2}\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.\)

 • Đáp án : B
  (39) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trọng tâm O của tam giác đều cách đều 3 đỉnh nên: \(OA = OB = OC\)

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{E_1} = {E_2} = {E_3}\\\left( {\overrightarrow {{E_A}} ;\overrightarrow {{E_B}} } \right) = \left( {\overrightarrow {{E_B}} ;\overrightarrow {{E_C}} } \right) = \left( {\overrightarrow {{E_C}} ;\overrightarrow {{E_A}} } \right) = {120^0}\end{array} \right.\)

  Các điện tích tại các đỉnh A, B, C của tam giác ABC gây ra tại trọng tâm O của tam giác các vecto cường độ điện trường có chiều như hình vẽ:

  Với: \(\left\{ \begin{array}{l}{E_A} = {E_B} = \dfrac{{k.\left| {{q_1}} \right|}}{{{{\left( {\dfrac{2}{3}.\dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}} = \dfrac{{2k.{q_1}}}{{{a^2}}}\\{E_C} = \dfrac{{k.\left| {{q_3}} \right|}}{{{{\left( {\dfrac{2}{3}.\dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}} = \dfrac{{3k.{q_3}}}{{{a^2}}}\end{array} \right.\)

  Điện trường tổng hợp tại O: \(\overrightarrow {{E_O}}  = \overrightarrow {{E_A}}  + \overrightarrow {{E_B}}  + \overrightarrow {{E_C}} \)

  Vì các vecto cường độ điện trường lần lượt hợp nhau một góc \(120^0\) và \(E_A = E_B\) nên:

  \(E = 0 \Leftrightarrow q_1 = q_2 = q_3 = 4.10^{ - 9}C\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com