Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một điện tích điểm \({q_1} =  + {9.10^{ - 6}}C\) đặt tại điểm O trong chân không. Xét điểm M nằm cách \({q_1}\) một khoảng \(20cm.\) Người ta đặt tại M một điện tích điểm \({q_2} =  + 4\mu C\). Tính độ lớn của lực điện trường tác dụng lên điên tích \({q_2}\)?

Câu 418224: Một điện tích điểm \({q_1} =  + {9.10^{ - 6}}C\) đặt tại điểm O trong chân không. Xét điểm M nằm cách \({q_1}\) một khoảng \(20cm.\) Người ta đặt tại M một điện tích điểm \({q_2} =  + 4\mu C\). Tính độ lớn của lực điện trường tác dụng lên điên tích \({q_2}\)?

A. \(0,9N\)

B. \(8,1N\)

C. \(16,2N\)

D. \(9N\)

Câu hỏi : 418224

Phương pháp giải:

Cường độ điện trường: \(E = k\dfrac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}}\)


Độ lớn lực điện: \(F = \left| q \right|E\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cường độ điện trường do điện tích \({q_1}\)gây ra tại \(M:\)

  \(E = k\dfrac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}\dfrac{{\left| {{{9.10}^{ - 6}}} \right|}}{{0,{2^2}}} = 20,{25.10^5}V/m\)

  Lực điện trường tác dụng lên \({q_2}\) là:

  \(F = {q_2}E = {4.10^{ - 6}}.20,{25.10^5} = 8,1N\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com