Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ và  \({S_1}{S_2} = 5,6\lambda \). Ở mặt nước, gọi M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn và gần S1S2nhất. \(M{S_1} - M{S_2}\) có độ lớn bằng

Câu 422367: Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ và  \({S_1}{S_2} = 5,6\lambda \). Ở mặt nước, gọi M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn và gần S1S2nhất. \(M{S_1} - M{S_2}\) có độ lớn bằng

A. 3λ.                                     

B.  2λ.                                      

C. 4λ.                                     

D. 5λ.

Câu hỏi : 422367

Phương pháp giải:

Điều kiện để tại M dao động cực đại là   \({d_{1M}} - {d_{2M}} = k\lambda \)


Điều kiện để tại M dao động cùng pha với hai nguồn là: \({d_{1M}} + {d_{2M}} = 2k'\lambda \)


Với k và k’ là các số nguyên.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện để tại M dao động cực đại:  \({d_{1M}} - {d_{2M}} = k\lambda \)

  Điều kiện để tại M dao động cùng pha với hai nguồn:  \({d_{1M}} + {d_{2M}} = 2k'\lambda \)

  Với k và k’ là các số nguyên.

  Do đó ta có: 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  M{S_1} = {k_1}\lambda \\
  M{S_2} = {k_2}\lambda
  \end{array} \right.\)

  với  \({k_1},{k_2} \in {N^*}\)

  Lại có: 

  \(M{S_1} + M{S_2} > {S_1}{S_2} \Rightarrow \left( {{k_1} + {k_2}} \right)\lambda > 5,6\lambda \Rightarrow {\left( {{k_1} + {k_2}} \right)_{\min }} = 6\)

  Mà 

  \(M{S_2} = {k_2}\lambda \Rightarrow {k_{2\min }} = 1 \Rightarrow {k_1} = 5 \Rightarrow M{S_1} - M{S_2} = 4\lambda \)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com