Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đơn vị của khối lượng nguyên tử u là

Câu 423053:

Đơn vị của khối lượng nguyên tử u là

A.

1/14 khối lượng hạt nhân của đồng vị \(_7^{14}N\)

B.

khối lượng của hạt nhân nguyên tử \(_1^1H\)

C. khối lượng của một nguyên tử \(_1^1H\)

D. 1/12 khối lượng của một nguyên tử \(_6^{12}C\)

Câu hỏi : 423053

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa về khối lượng hạt nhân nguyên tử

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đơn vị khối lượng nguyên tử u là \(\dfrac{1}{{12}}\) khối lượng của một nguyên tử \(_6^{12}C\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com