Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một ống dây dẫn có chiều dài \(l\), gồm \(N\) vòng được đặt trong chân không mang dòng điện cường độ \(I\). Độ lớn cảm ứng từ của từ trường do ống dây gây ra tại điểm \(M\) nằm trong lòng ống dây được tính theo công thức

Câu 423945: Một ống dây dẫn có chiều dài \(l\), gồm \(N\) vòng được đặt trong chân không mang dòng điện cường độ \(I\). Độ lớn cảm ứng từ của từ trường do ống dây gây ra tại điểm \(M\) nằm trong lòng ống dây được tính theo công thức

A. \(B = {2.10^{ - 7}}\dfrac{{NI}}{l}\).

B. \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{{NI}}{l}\).     

C. \(B = 4\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{{NI}}{l}\).

D. \(B = {4.10^{ - 7}}\dfrac{{NI}}{l}\).

Câu hỏi : 423945
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm ứng từ trong lòng ống dây: \(B = 4\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{{NI}}{l}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com