Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tích điện cho một tụ điện có điện dung \(40\mu F\) dưới hiệu điện thế \(100V.\) Sau đó tháo tụ điện ra khỏi nguồn.

a) Tính điện tích \(q\) của tụ.

b) Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích \(\Delta q = 0,001q\) từ bản dương sang bản âm.

Câu 426146: Tích điện cho một tụ điện có điện dung \(40\mu F\) dưới hiệu điện thế \(100V.\) Sau đó tháo tụ điện ra khỏi nguồn.


a) Tính điện tích \(q\) của tụ.


b) Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích \(\Delta q = 0,001q\) từ bản dương sang bản âm.

A. \(q = {4.10^{ - 3}}C;A = {4.10^{ - 4}}J\)

B. \(q = {4.10^{ - 3}}C;A = {2.10^{ - 3}}J\)

C. \(q = {2.10^{ - 3}}C;A = {4.10^{ - 3}}J\)     

D. \(q = {2.10^{ - 3}}C;A = {2.10^{ - 3}}J\)

Câu hỏi : 426146

Phương pháp giải:

Điện tích của tụ: \(q = CU\)


Công của lực điện: \(A = qEd = qU\)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) Điện tích của tụ:

  \(q = C.U = {40.10^{ - 6}}.100 = {4.10^{ - 3}}C\)

  b) Công của lực điện:

  \(A = \Delta q.U = 0,001q.U = 0,{001.4.10^{ - 3}}.100 = {4.10^{ - 4}}J\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com