Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện gồm 2 tụ điện có điện dung C1, C2 mắc nối tiếp với nhau. Điện dung tổng hợp của mạch điện là:

Câu 426806:

Cho mạch điện gồm 2 tụ điện có điện dung C1, C2 mắc nối tiếp với nhau. Điện dung tổng hợp của mạch điện là:

A. \(\dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_b}}} = \dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_{\rm{1}}}}} + \dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_{\rm{2}}}}}\) 

B. \({C_b}\; = {C_1}\; + {C_2}\) 

C. \(\dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_b}}} = \dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_{\rm{1}}}}} - \dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_{\rm{2}}}}}\) 

D. \({C_b}\; = {C_1}\; - \,{C_2}\)

Câu hỏi : 426806

Phương pháp giải:

Điện dung của bộ tụ mắc nôi tiếp: \(\dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_b}}} = \dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_{\rm{1}}}}} + \dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_{\rm{2}}}}} + ... + \dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_n}}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện dung của bộ tụ gồm hai tụ mắc nối tiếp: \(\dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_b}}} = \dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_{\rm{1}}}}} + \dfrac{{\rm{1}}}{{{{\rm{C}}_{\rm{2}}}}}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com