Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trật tự hại cực Ianta có điểm khác biệt nào sau đây so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxi-Ohasinhtơn?

Câu 426690: Trật tự hại cực Ianta có điểm khác biệt nào sau đây so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxi-Ohasinhtơn?

A. Có hai hệ thống xã hội đối lập về hệ tư tưởng.

B. Hình thành gắn với kết cục của chiến tranh thế giới.

C. Bị chi phối bởi quyền lợi của các cường quốc.

D. Được thiết lập từ quyết định của các cường quốc.

Câu hỏi : 426690

Phương pháp giải:

So sánh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A chọn vì đây là điểm khác biệt giữa trật tự hai cực Ianta và Vécxi-Ohasinhtơn. Trong trật tự hai cực Ianta có sự phân chia hai phe TBCN và XHCN với sự đối lập về tư tưởng, quân sự, kinh tế.

  - Đáp án B, C, D loại vì đây là điểm giống nhau giữa hai trật tự thế giới.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com