Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho

Câu 426691: Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho

A. việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến" của Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. thành công của chủ trương mở rộng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

C. thành công trong xây dựng cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt" và phổ cập văn hóa.

D. sự thành công trong thực tế của chiến lược đại đoàn kết dân tộc.

Câu hỏi : 426691

Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A loại vì việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến" của Đảng Cộng sản Đông Dương được xác định trong Đại hội II năm 1951. Bên cạnh đó, việc thực hiện quan điểm "văn hóa hóa kháng chiến" được thể hiện ở thành tựu của văn học, nghệ thuật nói chung trong những năm cuối kháng chiến và sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, không phải ở việc ra đời của Hội Văn Hóa Cứu Quốc. => không phù hợp với câu hỏi.

  - Đáp án B loại vì Hội Liên Hiệp Quốc Dân ra đời năm 1946, không liên quan đến thời gian của câu hỏi.

  - Đáp án C loại vì cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt" và phổ cập văn hóa là Nha Bình dân học vụ.

  - Đáp án D chọn vì sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho sự thành công trong thực tế của chiến lược đại đoàn kết dân tộc.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com