Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ba tụ điện \({C_1}\; = 20pF,{C_2}\; = 10pF,{C_3}\; = 30pF\) ghép nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện này là

Câu 426809:

Cho ba tụ điện \({C_1}\; = 20pF,{C_2}\; = 10pF,{C_3}\; = 30pF\) ghép nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện này là

A. \(5,45pF\)   

B. \(60pF\)   

C. \(5,45nF\)

D. \(60nF\)

Câu hỏi : 426809

Phương pháp giải:

Điện dung của bộ tụ mắc nối tiếp: \(\dfrac{1}{{{C_b}}} = \dfrac{1}{{{C_1}}} + \dfrac{1}{{{C_2}}} + \dfrac{1}{{{C_3}}} + ...\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ba tụ điện được mắc nối tiếp nhau nên điện dung của bộ tụ điện là:

  \(\dfrac{1}{{{C_b}}} = \dfrac{1}{{{C_1}}} + \dfrac{1}{{{C_2}}} + \dfrac{1}{{{C_3}}} = \dfrac{1}{{20}} + \dfrac{1}{{10}} + \dfrac{1}{{30}} = \dfrac{{11}}{{60}} \Rightarrow C = \dfrac{{60}}{{11}} = 5,45pF\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com