Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch như hình vẽ: Biết \({C_1} = 4pF;{C_2} = 2pF;{C_3} = \;4pF;{C_4} = 8pF;U = \;80V.\) Tính điện tích các tụ khi K mở?

Câu 426823:

Cho mạch như hình vẽ: Biết \({C_1} = 4pF;{C_2} = 2pF;{C_3} = \;4pF;{C_4} = 8pF;U = \;80V.\) Tính điện tích các tụ khi K mở?


A. \({Q_1} = {Q_3} = 1,{28.10^{ - 10}}C;{Q_2} = {Q_4} = 1,{6.10^{ - 10}}C\)

B. \({Q_1} = {Q_3} = 1,{6.10^{ - 10}}C;{Q_2} = {Q_4} = 1,{28.10^{ - 10}}C\)

C.  \({Q_1} = {Q_3} = 1,{68.10^{ - 10}}C;{Q_2} = {Q_4} = 1,{2.10^{ - 10}}C\)

D. \({Q_1} = {Q_3} = 1,{2.10^{ - 10}}C;{Q_2} = {Q_4} = 1,{68.10^{ - 10}}C\)

Câu hỏi : 426823

Phương pháp giải:

1. Công thức của mạch mắc nối tiếp:


+ Điện dung của bộ tụ Cb: \(\dfrac{1}{{{C_b}}} = \dfrac{1}{{{C_1}}} + \dfrac{1}{{{C_2}}} + \dfrac{1}{{{C_3}}} + ...\)


+ Hiệu điện thế của bộ tụ Ub: \({U_b} = {U_1} + {U_2} + {U_3} + ....\)


+ Điện tích của bộ tụ Qb: \({Q_b} = {Q_1} = {Q_2} = {Q_3} = .... = {C_b}.{U_b}\)


2. Công thức của mạch mắc song song:


+ Điện dung của bộ tụ Cb: \({C_b} = {C_1} + {C_2} + ... + {C_n}\)


+ Hiệu điện thế của bộ tụ Ub: \({U_b} = {U_1} = {U_2} = ... = {U_n}\)


+ Điện tích của bộ tụ Qb: \({Q_b} = {Q_1} + {Q_2} + ... + {Q_n} = {C_b}{U_b}\)

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc mạch: \(\left( {{C_1}\,nt\,{C_3}} \right)\,//\,\left( {{C_2}\,nt\,{C_4}} \right)\)

  Ta có: 

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {{C_{13}} = \frac{{{C_1}{C_3}}}{{{C_1} + {C_3}}} = \frac{{4.4}}{{4 + 4}} = 2pF}\\
  {{C_{24}} = \frac{{{C_2}{C_4}}}{{{C_2} + {C_4}}} = \frac{{2.8}}{{2 + 8}} = 1,6pF}
  \end{array}} \right.\)

  Do: \({C_{13}}\,//\,{C_{24}} \Rightarrow {U_{13}} = {U_{24}} = {U_b} = 80V\)

  \({C_1}\,nt\,{C_3} \Rightarrow {Q_1} = {Q_3} = {Q_{13}} = {U_{13}}{C_{13}} = {80.2.10^{ - 12}} = 1,{6.10^{ - 10}}C\)

  \({C_2}\,nt\,{C_4} \Rightarrow {Q_2} = {Q_4} = {Q_{24}} = {U_{24}}{C_{24}} = 80.1,{6.10^{ - 12}} = 1,{28.10^{ - 10}}C\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com