Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy \(B\) và chiều cao \(h\) được tính theo công thức:

Câu 433548: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy \(B\) và chiều cao \(h\) được tính theo công thức:

A. \(V = 3Bh\) 

B. \(V = Bh\) 

C. \(V = \dfrac{4}{3}Bh\) 

D. \(V = \dfrac{1}{3}Bh\)

Câu hỏi : 433548

Phương pháp giải:

Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy \(B\) và chiều cao \(h\) là: \(V = Bh\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy \(B\) và chiều cao \(h\) là: \(V = Bh\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com